Kế hoạch năm

Kế hoạch năm đào tạo của ban " Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp" năm 2013

Tiếp tục thực hiện năm tài chính thứ 3, Ban đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp đưa ra kế hoạch đào tạo cho năm 2013. Nhằm tạo điều kiện sắp xếp thời gian hợp lý cho các học viện.

Kế hoạch đào tạo của VJCC năm 2013 như sau:

Xem trên file pdf tại đây

Tin mới